מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

כללי 
1.    חברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ("מימון ישיר" או "החברה") היא המפעילה של המותג קארוויז (להלן: "קארוויז") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר החברה (להלן: "האתר( ו/או המשתמשים במידע ובשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו החברה שומרת ועושה שימוש במידע אשר נמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה או מי מטעמה בעת השימוש באתר.
2.    שימוש באתר מעיד על הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות כמו גם תנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות או לתנאי השימוש, אנא הימנע מעשיית שימוש באתר או פנה אלינו על מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות.
3.    החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים אלה, ועל כן החברה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.
4.    כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו זהים לאלה המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
5.    מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לנשים וגברים כאחד. עמכן הסליחה.

רישום, מסירה ושמירת מידע
6.    בכדי להשתמש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר, ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך כמפורט להלן. יודגש, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את פרטיו, ומסירת הפרטים (כולם או חלקם) תלויה ברצונך ובהסכמתך, ואולם ללא מסירת פרטים אלו, ייתכן שלא תוכל להשתמש באתר או בשירותים.
7.    לחברה מאגרי מידע רשומים כדין בהם ישמרו הנתונים והמידע שנמסרו ו/או נאספו אודות המשתמשים באתר, המיועדים, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול האתר, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, צרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, תפעול וניהול מכירות, טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי קניה וקיום מבצעים ותמריצים, שיווק, גיוס לקוחות ועובדים, עריכת סקרים, מחקרים וכיו"ב, לרבות דיוור ישיר למטרות אלה ולצרכים שיווקיים, שירותי דיוור ישיר לצדדים שלישיים קשורים עליהם יסכימו המשתמשים ו/או בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו.
8.    יובהר כי מדיניות הפרטיות אינה חלה על מידע שייאסף על משתמשים שאינם רשומים לאתר, כיוון שמידע כאמור אינו כולל מידע אישי מזהה אודותיהם והחברה תהיה רשאית להשתמש במידע לא מזוהה כאמור ללא הגבלה כלשהי.

איזה מידע אנחנו אוספים?
9.    במסגרת השימוש באתר או בשירותים, יימסרו על ידי המשתמש או ייאספו אודותיו פרטי מידע שונים הכוללים ("המידע"), בין היתר, את הפרטים הבאים אשר ישמרו במאגרי המידע של החברה: 
    מידע אישי אותו שיתפת עם החברה לצורך רישום ו/או התחברות לקבלת השירותים, ובין היתר - שמכם המלא, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון ועוד. כמו כן, ייתכן כי בעבור כל פעולה נוספת שתתאפשר דרך האתר בהווה או בעתיד – תידרש למסור מידע אישי נוסף, לרבות דרכי התקשרות, כתובת, תעודת זהות או פרטים קשורים אחרים לפי הצורך ובהתאם לבחירתך. 
    מידע אישי פיננסי: ייתכן ובמסגרת השירות ובפרט בדיקת תנאי המימון, תתבקש לספק לחברה מידע בנקאי, לרבות מספר חשבון הבנק ו/או פרטי כרטיס אשראי, דירוג אשראי וכו'.מידע אודות הרכב אותו אתה מחפש: במסגרת השירותים, החברה תאסוף מידע הנוגע להעדפות רכב שלך, ויכלול בין היתר: יצרן ודגם, שנה, תקציב רצוי,  מספר מושבים, קילומטראז' ועוד. 
    מידע אודות הרכב שלך: אם תבחר להוסיף את רכבך לשירות טרייד-אין, אז תתבקש למסור מספר רכב ופרטים נוספים על רכבך. פרטים אלו עשויים להיות מוצלבים מול נתוני משרד התחבורה.
    נתוני מיקום: במסגרת השימוש באתר, ככל שהסכמת לאפשרות זו, ייתכן ותאסוף החברה נתונים אודות מיקומך לצורך אספקת השירותים ו/או מתן הצעות רלוונטיות בהתאם לכך. 
    מידע נוסף אודותיך עשוי להיאסף במסגרת השימוש בשירותים, כגון: סוג דפדפן, כתובת IP, נתוני גלישה, נתוני מיקום וכל מידע אחר הקשור בשימושך בשירותים, לרבות מידע אודות פעולות שלא הושלמו במסגרת השירותים (דוגמת מילוי טופס או הפסקת תהליך באמצעו, לחיצה על באנרים וכד' (כולם יחדיו מהווים חלק מהמידע הנמסר)). הפרטים אשר יסופקו לחברה, יכול ויאומתו, יוצלבו או יועשרו כנגד מידע אודות המשתמש שכבר מצוי ברשות החברה, או על ידי מידע דומה שסופק לחברה, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו אשר יימסר לחברה כדין, לרבות מקורות מידע פומביים או חוקיים שהחברה מורשית לעשות בהם וכן מאגרים ממשלתיים וציבוריים. 

מה מטרות השימוש במידע?
11.    החברה משתמשת במידע שנאסף אודותיך, על ידה באמצעות קארוויז ו/או על ידי גופים אחרים אשר העבירו לחברה את המידע אודותיך בהתאם ובכפוף להרשאות והסכמות שניתנו על ידך, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים, למטרות הבאות:
    יצירת קשר עם המשתמש, לרבות בקשר עם מודעות שפרסם באתר וכן עניין אחר הנוגע לשירותים המוצעים באתר ולשימוש באתר;
    פיקוח על האתר וניתוחו לצורך תפעול שוטף וכן לצורך ניהולו הטכני של האתר ואיתור ובדיקת מקרים של חשד לשימוש לרעה;
    אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה, לרבות אם הוא מאוחסן מחוץ לישראל והמשתמש מסכים לכך.
    לצרכי דיוור ישיר ומשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אל המשתמש, לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר (לרבות WhatsApp והתראות במכשירך), בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאו של המשתמש וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים שבאתר ו/או מכל פעילות אחרת המתנהלת באמצעות החברה;
    על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים שנותנת החברה וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים;
    כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר או באתרים אחרים לתחומי ההתעניינות שלך;
    ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכי החברה, לרבות שיפור ופיתוח תהליכים. בין היתר, עושה החברה שימוש בתוכנת Google Analytics לצורך ניתוח סטטיסטי כאמור. ניתוח סטטיסטי שייעשה באמצעות Google Analytics ייתכן ויתבסס על מידע שמסרת לחברה מיוזמתך ו/או מידע ונתונים אחרים אשר נאספים על ידי החברה על פי תקנון זה (לרבות, מידע שנקלט מן הדפדפן ו/או הטלפון הסלולרי שברשותך וכן מידע שנקלט במסגרת שיחות טלפון בינך לבין החברה). כל שימוש במידע שנאסף כאמור על לקוחות החברה ו/או משתמשי האתר באמצעות Google Analytics יהיה על בסיס מידע שאינו מזוהה, ואולם אם אינך מעוניין כי יעשה שימוש במידע ונתונים אודותיך באמצעות Google Analytics הינך מתבקש לעשות זאת באמצעות הלינק הבא: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en
    לצורך אספקת השירותים, לרבות ניהול, בקרה ואבטחת שירותי מימון ישיר ומערכותיה.
    לצורך מסירת דיווחים ועדכונים שוטפים הנוגעים להלוואה ו/או לשירותים נוספים או אחרים שהמשתמש מקבל מהחברה.
    לצרכי ניהול סיכונים והליכים משפטיים ומנהליים וכן כל הליך אחר בפני     רשות מוסמכת.
    על מנת לפנות למשתמש בהודעות, שאלונים וסקרים בנוגע לשירותים שסופקו להם, וזאת לצורך בקרת ושיפור איכות השירות.
    על מנת לעמוד בהוראות הדין החלות על מימון ישיר, לרבות הוראות והנחיות כל רשות מוסמכת.
    לכל מטרה אחרת הנדרשת או מותרת לפי דין או המפורטת בתנאי השימוש.

גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים
11.    החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך או בכפוף לאמור מטה.
12.    החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
    חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים המוצעים באתר ו/או לצרכי אבטחת מידע וזיהוי המשתמש. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה. ואולם, יובהר כי אם תבחר לקבל הצעת מחיר או לפנות לסוכנות או לספק המפורסמים באתר, המידע הרלוונטי אודותיך יועבר לאותה סוכנות או ספק לצורך המשך ההתקשרות איתך ולמטרות המסחריות הפנימיות של אותה סוכנות או ספק, לפי מדיניות הפרטיות שלה ובכפוף לשיקול דעתה.
    החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים, לרבות מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה.
    במקרה בו החברה תמצא כי פעולות המשתמש מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
    העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים בפעילות המבוצעת באתר.
    לחברות קשורות של החברה שהן חלק מקבוצת החברות אליה היא שייכת;
    לשותפיה העסקיים של החברה ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור או בכפוף להוראות כל דין;
    אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי;
    במקרה של העברת מניות החברה או עיקר נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע פעולה כאמור.
    בכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת, תהיה רשאית מימון ישיר להעביר את המידע שנאסף אודותיך לחברות נוספות השייכות לקבוצת "ביטוח ישיר", מסירת מידע כאמור תהיה לצורך המטרות המנויות בסעיף 10 לעיל, ובין היתר, אספקת השירותים, הצעות שיווקיות שונות מאת החברות המנויות בקבוצת "ביטוח ישיר", שיפור השירות וכיו"ב.

Cookies
13.    לידיעתך – באתר קארוויז נעשה שימוש בתוכנות צוברות מידע, קבצי עוגיות ודומיהן – דוגמת pixels, beacons, DoubleClick ,sdk's,  Google Analytics  להלן יחדיו  "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שירותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע. כמו כן, העוגיות נועדו כדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים:
    עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או יישומון של משתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.
    העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי הקבוצה, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן,  והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
    עוגיות המופעלות באתר עשויות להיות גם מטעם צד ג'. למשל, עוגיות של חברת Google  כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Meta Facebook)), וכן כלים של חברת Outbrain, בהם החברה עושה שימוש. 
    למידע נוסף על השימוש ב-Cookies באמצעות צדדים שלישיים, תוכל לפנות ולקבל פרטים נוספים בכתובות שלהלן:
Google privacy ;Facebook privacy; Outbrain Privacy Center
אם תרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות גם לאחת מהכתובות שלהלן:
https://www.aboutads.info/choices; https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.
ופרטנית ביחס לגוגל ומטא:
google analytics opt-out
google privacycheckup
Meta
מודגש שהחברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין ולכן חשיבות קריאת המדיניות לעיל.
    בנוסף, באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, ולחסום את השימוש בעוגיות. למען הנוחות, מצורפים להלן מספר קישורים להגדרות, מדריכים והסברים על עוגיות של הדפדפנים המובילים.
Google Chrome    
Edge\Explorer    
במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו) או שלא תוכל להשתמש בהם בכלל. שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד.

קישורים לאתרים חיצוניים
14.    ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות האתר. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. לחברה אין כל שליטה או זכות על התכנים המצויים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לתכנים המצויים באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרם לך (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אלה.
15.    במקרה שמצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך לחברה באמצעות שירות הלקוחות של החברה.

אבטחת מידע 
16.    הקבוצה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי הקבוצה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.

זכות העיון ויצירת קשר בנושא פרטיות
17.    על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, הנך מוזמן לפנות אלינו על-ידי פניה בלשונית שרות לקוחות באתר או בכתב אלינו בדוא"ל: mypniothatzibur@5555.co.il. החברה תשתדל להשיב בתוך פרק זמן סביר.

תחולת הדין וסמכות שיפוט
18.    הדין החל על הפעילות באתר לרבות על מדיניות פרטיות זאת, פרשנותה ואכיפתה היא הדין הישראלי בלבד.
19.    סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין בקשר לפעילות האתר ולמדיניות הפרטיות נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

שונות
20.    מדיניות הפרטיות אינה מהווה חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנה כל זכות לצד ג' כלשהו.
21.    שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או על פי כל דין, לא יהוו תקדים לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה על פי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זאת או על פי כל דין בכל עת.
22.    במידה ויקבע על ידי בית משפט מוסמך או על ידי רשות מוסמכת כי תנאי אחד או יותר מתנאים אלה אינו תקף, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים.
23.    האתר מונגש לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו.
24.    בכל עניין (לרבות בקשה לביטול הרישום לאתר) ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה.
25.    מסמך זה עודכן לאחרונה בתאריך 10.09.2023

אנחנו ב-CARWIZ נעזור לך להתחדש בקלות ובנוחות ברכב יד שנייה בהתאמה אישית מתוך אלפי רכבים וממאות סוכנויות רכב מובילות באמצעות ממשק חדשני וידידותי שפיתחנו, ובעזרת האלגוריתם החכם והמהפכני שלנו.

© כל הזכויות שמורות למימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע'מ, מספר רשיון 54414 ("החברה"), המממנת ובעלת אתר "קארוויז", תפעולו ואספקת השירותים דרכו. החברה מספקת את האתר כפלטפורמה לפרסום כלי רכב ואינה נושאת באחריות בכל הקשור לכלי הרכב.אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. קבלת ההלוואה כפופה למדיניות החברה ונהליה.הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי: בפנייה לבחינת זכאות לקבלת הלוואה מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ תפנה ללשכת האשראי על מנת לקבל את נתוני האשראי המצויים אודותיך במאגר בנק ישראל.
לערביתלחץ כאן
אפשר לעזור?