תקנון אתר CARWIZ

תקנון אתר CARWIZ

כללי

1.  חברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ("מימון ישיר" או "החברה") היא המפעילה של המותג קארוויז ("קארוויז") וכן הבעלים והמפעילה של אתר "CARWIZ" (https://carwiz.co.il) ("האתר").

2.  אנא קרא בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ("תנאי השימוש"). השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן. יובהר, כי אינך חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש, אך אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים.

3. השימוש באתר כפוף להקפדה על תנאי השימוש. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באתר הוא הנוסח הקובע בכל עת.

4. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מצהיר כי אתה מוותר על כל טענה או דרישה כלפי החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי כל דין ועל פי תנאי השימוש.

5. תנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר באמצעות מחשב או באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר.

6. אין לעשות כל שימוש מסחרי או כל שימוש אחר למטרות רווח במודעות, במידע ובתכנים המוצגים באתר. כמו כן, המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

7. החברה שומרת על פרטי המשתמשים באתר בהתאם למדיניות הפרטיות כמפורט להלן 

8. תנאי השימוש וחלק מהתכנים באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד.

9. כל האמור בלשון יחיד מתייחס אף לרבים,  וכן להפך.

10. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש באתר. 

11. רישומי החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

12. בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות (אך לא רק) מבצעים, החברה שומרת על זכותה לבטל את הפרסום או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו בכל דרך שהיא.

השימוש באתר

13. כל הפרטים והמידע במודעות המוצגות באתר הם באחריות המפרסמים בלבד והחברה לא תהיה אחראית לנכונות הפרטים ולכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות עליהם. למען הסר ספק מובהר כי המפרסמים באתר הם סוכנויות ומגרשים שונים אשר מציעים למכירה רכבים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה באמצעות קארוויז תהיה רשאית (אך לא חייבת) לבצע בקרה ובדיקה ביחס למידע ולנתונים, כולם או חלקם, שהועברו על ידי מי מהמפרסמים. ייתכן וביחס לחלק מהמודעות יצוין כי החברה ביצעה בדיקה ובקרה כאמור. ככל שיצוין כי החברה ביצעה בדיקה כאמור, מובהר כי הבדיקה התבצעה אך ורק ביחס לנתונים הבאים: שם היצרן, דגם, רמת הגימור של הרכב, מפרט טכני, בעלים מקורי, צבע הרכב, בדיקת קילומטרז', אם תתבצע, תיעשה ביחס למבדק הטסט האחרון שהרכב עבר. מובהר כי אין בביצוע בדיקה ובקרה כאמור על ידי החברה כדי לגרוע מאחריות המפרסם כאמור לעיל. ככל שתערך בדיקה כאמור, היא תתבצע במאגרים המפורסמים מטעם משרד התחבורה. מובהר, כי ככל שתבצע החברה בדיקות במאגרים ציבוריים, הרי שהחברה לא עורכת בדיקה ביחס לאמיתות המידע המופיע בהם, ולפיכך לא תהיה לה כל אחריות לטעות שמקורה במאגרים כאמור.

 

14.  מחיר הרכב המוצג באתר הוא המחיר כפי שפורסם על ידי המפרסם. החברה אינה אחראית לקביעת מחיר הרכב כפי שהוא מופיע באתר, לרבות לקביעת "מחירים משופרים", שהם מחירים שמתקבלים מהמפרסמים לאחר שעודכנו כי לקוח carwiz מעוניין ברכב. עוד מובהר, כי ככל שיוצגו לך מחירים משופרים הרי שהם תקפים למועד הצגתם בלבד.

15.  סכום ההחזר החודשי (התשלום החודשי) המוצג באתר מבוסס על עסקת הלוואה אפשרית נלווית שתועמד (ככל שתועמד) לרכישת הרכב ולפיכך אינם סופיים והם תלויים במסלול ההלוואה ובתנאי ההלוואה שיאושרו על ידי מימון ישיר ללווה בהתאם לתנאיה ונהליה. יובהר, כי ההתקשרות בעסקה כאמור נעשית למול חברת מימון ישיר וללא כל מעורבות של החברה

סכום ההחזר החודשי כפי שהוא מופיע באתר מחושב על בסיס אחד משלושת המחשבונים הבאים:

  • במקרה של רכב בן מתחת לשנה יחושב סכום ההחזר החודשי על בסיס הנתונים הבאים: מחיר המחירון של המפרסם; שיעור מימון – 85%; ריבית קבועה צמודת מדד – 8.5%; מספר תשלומים – 60; יתרת תשלום בסוף תקופת ההלוואה – 50%.

 

  • במקרה של רכב בן 1-5 שנים יחושב סכום ההחזר החודשי על בסיס הנתונים הבאים: מחיר המחירון של המפרסם; שיעור מימון – 85%; ריבית קבועה צמודת מדד – 9.80%; מספר תשלומים – 36; יתרת תשלום בסוף תקופת ההלוואה – 50%.

 

  • במקרה של רכב בן מעל 5 שנים יחושב סכום ההחזר החודשי על בסיס הנתונים הבאים: מחיר המחירון של המפרסם; שיעור מימון – 85%; ריבית קבועה צמוד מדד – 9.80%; מספר תשלומים – 36.

16. אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות המלצות, התייחסויות, נתוני סקרים, השוואות מחירים, מאמרים וכתבות, משובים וביקורות של משתמשים אחרים, ככל שקיימים, משום חוות דעת, המלצה, הבעת דעה, עידוד, מתן עצה, מתן ייעוץ משפטי או הצעה לעשות או להימנע לעשות פעולה כלשהי מטעם החברה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה מהסתמכות כאמור.

17.  בכל מקרה שבו יחליט משתמש לרכוש רכב ממי מהמפרסמים באתר, בין אם באופן עצמאי ובין באמצעות הלוואה שתועמד לו על ידי מימון ישיר, הוא מצהיר כי ידוע לו שהחברה (או חברת מימון ישיר) אינה אחראית לבצע בדיקה כי הרכב נמסר לידיו וכן אינה אחראית לבצע בדיקה ביחס לטיב הרכב, מצבו ואיכותו. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או מימון ישיר בקשר עם אספקת הרכב, תקינותו והתאמתו לצרכיו של המשתמש.

18.  החברה תהיה רשאית לפנות לכל משתמש אשר הביע התעניינות במודעה המוצגת באתר בהצעה לקבלת הלוואה לצורך רכישת הרכב, אישור תנאי השימוש מהווה גם הסכמה לאמור בסעיף זה.  

19.  ייתכן כי החברה תתקשר מעת לעת עם עסקים ו/או גופים שונים לצורך מתן הטבות למשתמשי האתר ו/או לקוחותיה. במקרה כאמור, תהיה ההטבה כפופה לתקנון המבצע הספציפי שיפורסם על ידי החברה.

20.  החברה אינה מתחייבת כי רכבים אשר התעניינת בהם ו/או הצעות שנשלחו אליך יישמרו עבורך וייתכן מצב שבו רכב שהתעניינת בו (גם אם קיבלת הצעה ביחס אליו) יימכר על ידי המגרש/סוכנות ללקוח אחר (וזאת גם אם נקבעה פגישה מול הסוכנות ו/או המגרש הרלבנטי). החברה תעשה מאמץ, אך אינה מתחייבת, לעדכן אותך בדבר מכירת הרכב על ידי המגרש ו/או הסוכנות ללקוח אחר.

התחייבויות המשתמש באתר

21. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

21.1. שימוש באתר שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש. 

21.2. התחזות לכל אדם או לישות משפטית אחרת.

21.3. מסירת פרטים שגויים או שאינם נכונים או שאינם מדויקים במסגרת השימוש באתר.

21.4. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים באתר.

21.5. הפצת דואר זבל (spam) או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

21.6. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כאמור לגבי החומרה והתוכנה המצויות בשימוש עבור מתן השירותים באמצעות האתר.

21.7. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחר המצויות באתר.

21.8. העתקה, שכפול, עדכון, שינוי או הפצה ברבים של כל תוכן המצוי באתר.

21.9.  פעולה שתייצר או עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

21.10. הצבת השירותים (או כל חלק מהם) או כל חלק מהאתר בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) ו/או כחלק מאתר אחר (Mirror) ו/או כחלק משירות אחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב של החברה.

21.11.  שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר או כל כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

21.12. הפרעה בכל דרך שהיא ו/או קטיעת השימוש באתר, לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ו/או לרשת המחשבים המחוברים לאתר.

21.13. העלאה או שליחה של כל חומר או מסר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או פוגעני באמצעות האתר.

21.14. שימוש בלתי חוקי, לרבות (אך לא רק) הפרת זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של החברה או כל צד שלישי אחר.

21.15. איסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל כך רובוטים, scrapers, spiders וכיו"ב).

21.16. שימוש באתר או במידע המוצג בו שלא למטרת רכישת רכב באמצעות האתר.

22. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו לאתר ללא הסכמתה המפורשת והכתובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

23.  החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר, באמצעות חסימתו או הגבלת אפשרותו לעשות שימוש בשירותים (חלקם או כולם), לרבות (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:

23.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות כל דין או קיים חשד סביר כי הוא עתיד לבצע מעשה בלתי חוקי או לעבור על הוראות הדין;

23.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

23.3. המשתמש מסר בעת השימוש באתר פרטים מטעים או כוזבים;

23.4. אם אין אפשרות לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידי המשתמש;

23.5. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במי מטעמה, בפעילות התקינה של האתר, במי מהספקים או בצד ג' כלשהו;

23.6. כל סיבה אחרת לפי שיקול דעת בלעדי של החברה.

ויתור והגבלת אחריות

24. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בקשר או בעקבות השימוש באתר שלא על פי תנאי השימוש.

אחריותה של החברה, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.

25. המידע, התכנים והשירותים המוצעים באתר מוצעים AS IS והחברה, מנהליה ובעלי המניות בה וחברות הקשורות אליה, מנהליהן ובעלי המניות בהן, לא יישאו בכל אחריות שהיא בקשר עם התאמת המידע, התכנים והשירותים לצרכי המשתמש.

26. חלק מהמידע ומהתכנים המוצגים באתר מסופק לחברה על ידי צדדים שלישיים שאינם מועסקים על ידי החברה. מידע כאמור הינו באחריותו הבלעדית של אותו צד ג' אשר פרסם את המידע ו/או מסר את המידע לחברה לשם הצגתו. מובהר כי החברה אינה אחראית לתוכנו ו/או אמינותו של מידע כאמור והיא אינה בודקת את נכונות התכנים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

27. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. השימוש באתרים אחרים אלו יהיה באחריות המשתמש בלבד. כמו כן, כל שירות שהוא הניתן על ידי צד ג' כלשהו באתר ו/או כל שירות קיים או עתידי שיוצע למשתמשי האתר, הוא באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים המפעילים את השירותים האלו, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, הוצאה או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותי כל צד ג'.

28. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות כתוצאה מתקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות, שיבושים ברשת האינטרנט, בקווי בזק או בקווי התקשורת.

29. החברה לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד הנובעים משימוש באתר שלא בהתאם לתנאי השימוש או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר.

30. מערכות החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר החברה או לאיזה ממערכותיה והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

31.  מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי השימוש, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמשים, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מהאירועים והגורמים המפורטים להלן:

31.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

31.2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצל המשתמש.

31.3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, ולרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והנך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

31.4. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

קניין רוחני וזכויות יוצרים באתר

32. האתר הוא רכושה הבלעדי של החברה והיא בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסודות המסחריים וכל זכויות הקניין הרוחני בו. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו של האתר, מבנה האתר, התכנים המוצגים באתר, קבצים ויישומים המצויים באתר, האייקונים וסימני הלוגו (logo) שבאתר, וכן כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, מידע וטקסט המופיעים באתר ועל כל פרט אחר הקשור להפעלת האתר.

33. אין לעשות כל שימוש מסחרי, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות (אך לא רק) סימני מסחר, תמונות, טקסטים, תכנים וכיו"ב, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

34. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרם כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה, תוכן או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניינית אחרת.

35.החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר כל מידע המפר זכויות קניין רוחני כלשהן.

תחולת הדין וסמכות שיפוט

36. הדין החל על הפעילות באתר לרבות על תנאי שימוש אלה, פרשנותו ואכיפתו הוא הדין הישראלי בלבד.

37. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין בקשר לפעילות האתר ולתנאי השימוש נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

שונות

38.תנאי השימוש אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד ג' כלשהו.

39.שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, לא יהוו תקדים לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה או על פי כל דין בכל עת.

40. במידה ויקבע על ידי בית משפט מוסמך או על ידי רשות מוסמכת כי תנאי אחד או יותר מתנאי שימוש אלה אינו תקף, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על תוקפם של יתר תנאי השימוש.

41. האתר מונגש לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו.

42. בכל עניין (לרבות בקשה לביטול הרישום לאתר) ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה.

 

 

 

 

 

גרסה 6 – אפריל 2024

אנחנו ב-CARWIZ נעזור לך להתחדש בקלות ובנוחות ברכב יד שנייה בהתאמה אישית מתוך אלפי רכבים וממאות סוכנויות רכב מובילות באמצעות ממשק חדשני וידידותי שפיתחנו, ובעזרת האלגוריתם החכם והמהפכני שלנו.

© כל הזכויות שמורות למימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע'מ, מספר רשיון 54414 ("החברה"), המממנת ובעלת אתר "קארוויז", תפעולו ואספקת השירותים דרכו. החברה מספקת את האתר כפלטפורמה לפרסום כלי רכב ואינה נושאת באחריות בכל הקשור לכלי הרכב.אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. קבלת ההלוואה כפופה למדיניות החברה ונהליה.הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי: בפנייה לבחינת זכאות לקבלת הלוואה מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ תפנה ללשכת האשראי על מנת לקבל את נתוני האשראי המצויים אודותיך במאגר בנק ישראל.
לערביתלחץ כאן
אפשר לעזור?